رد کردن لینک ها

اثر شهادت شهود در اثبات وقفیت

اثر شهادت شهود در اثبات وقفیت

عده ای بر موقوفه بودن یک قطعه زمین گواهی داده اند؛ و گواهی آنها مسجل شده است؛ آیا این گواهی برای موقوفه دانستم قطعه زمین مزبور کافی است؟

پاسخ: در این مورد میبایست به فتوای رهبری توجه کرد: «اگر در میان افرادی که اعتراف به وقفیت مورد نزاع نموده اند؛ دو‌نفر مرد عادل وجود داشته باشد، که اقرارشان به وقفیت شهادت بر وقفیت تلقی شود و یا در میان اهالی محل شایع مفید علم و اطمینان بر وقفیت مورد نزاع حاصل باشد و یا مورد نزاع سوابق عمل به وقفیت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذینفع در این باره داشته باشد وقفیت آن شرعا ثابت است و باید احکام و آثار وقف بر آن بار نماید»

نحوه عزل یا ممنوع المداخله کردن یا ضم امین کردن متولی مخصوص

پرسش: نحوه عزل یا ممنوع المداخله کردن یا ضم امین کردن متولی مخصوص چگونه است؟

پاسخ: با توجه به ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصوب ۶۳ بنظر میرید دلایل امر باید جهت بررسی و اظهار نظر به شعبه تحقیق ارسال شود، اگر نظر شعبه تحقیق ، حسب مورد دایر بر عزل یا ممنوع المداخله نمودن یا ضم امین کردن باشد اعلام می‌شود. سپس اداره اوقاف مربوط باید این اظهارنظر را که در حکم یک نظریه کارشناسی موثق است، ضمیمه دادخواست کند و آنرا حسب مورد به خواسته عزل یا ممنوع المداخله نمودن یا ضم امین کردن تقدیم دادگاه عمومی محل اقامت خوانده یعنی متولی مورد نظر نماید. ماده ۷ بر ضمانت اجرای ماده ۷۹ قانون مدنی افزوده است، ضم امین به این معناست که یک شخص حقیقی یا حقوقی که البته بیشتر شخص حقیقی است به همراه متولی مشترکا به اداره موقوفه میپردازد از سوی دیگر هر متولی معزول ممنوع المداخله در تولید است اما ممنوع المداخله بودن الزاما به معنای معزول بودن او نیست.

حکم موقوفه به هنگام انتفای هدف یا موقوف علیهم

پرسش: شخصی یکی از املاک مهمش را بر اولاد خود وقف کرده است، و سال‌ها به وقف عمل شده است. در حادثه زلزله همه موقوف علیهم از بین میروند، مال موقوفه و خود واقف باقی هستند. آیا موقوفه از وقفیت خارج می‌شود؟

بطور کلی در این که بعد از انقطاع و انتفای هدف یا انقراض موقوف علیهم تکلیف موقوفه چیست و آیا مورد وقف به ملکیت واقف یا ورثه او باز میگردد یا در موردی که وقف بر اشخاص باشد به ورثه موقوف علیهم می‌رسد یا نه، یا این که باید همچنان موقوفه دانست و مانند موقوفات مجهول المصرف یا متعذرالمصرف با آنها رفتار کرد اتفاق نظر وجود ندارد و قانون مدنی هم ساکت است

ماده ۸ قانون تشکیلات اوقاف باید قایل به این نظر بود که در صور مذکور منافع مال وقف باید همچنان در امور خیریه صرف شود . امور خیریه نیز در ماده ۹۱ قانون مدنی آمده است ولی ماده ۸ مصادیق آنرا در راه معارف اسلامی و عمران موقوفات تجویز نموده است. بنظر می‌رسد که این امر نزدیک ترین وسیله برای اجرای قصد واقف است. ضمن آنکه چون عین موقوفه از ملکیت واقف خارج گردیده است امکان برگشت آن نیز وجود ندارد.

نویسنده نادر کیانی وکیل پایه یک دادگستری

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی