رد کردن لینک ها

ارش البکاره!

مطابق منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور اگر در زنا نسبت به زن باکره، اکراه و اجبار محقق نشود، استحقاق ارش البکاره نخواهد داشت
مرجع صدور : شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران
شماره دادنامه 9109970223002349
تاریخ رای: 1391/12/20
پژوهشگاه قوه قضاییه

در صورتی که ازاله بکارت با میل و رضایت زانیه صورت پذیرفته باشد، وی حقی نسبت به مهرالمثل و ارش‌البکاره ندارد
مشهور فقهای امامیه با توجه به روایاتی که بدین مضمون وارد شده است: (لامهر لبغی: زنا کار مهر ندارد) قائل به تعلق نگرفتن مهریه چنین زنی می‌باشند
مرجع صدور: شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران
شماره دادنامه 9209970221300547
تاریخ رای 25/4/1392
پژوهشگاه قوه قضائیه

طرح شکایت کیفری منتهی به رأی برائت، مصداق افترا نیست؛ زیرا سوءنیت وجود ندارد.

تاریخ رای نهایی: 
1392/08/11
شماره رای نهایی:
 9209970222001090

پژوهشگاه قوه قضاییه

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی