رد کردن لینک ها

اوراسیا گام‌های ابتدایی برای تجارت در سایه کرونا را برداشت/تعرفه کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه کاهش می‌یابد

کنترل دقیق سیاست‌هاي گمرکی و تعرفه‌اي براي گروه‌هاي کالایی منتخب، کنترل و هماهنگی اقدامات با هدف جلوگیري از فروپاشی بازارهاي داخلی، اقدامات با هدف تثبیت اوضاع بازارهاي مالی از جمله سیاست‌هایی است که اتحادیه اوراسیا برای تجارت در سایه کرونا در نظر گرفته؛ ضمن اینکه تعرفه واردات براي تعدادي از کالاها مانند اجزا و قطعات (کالاهاي واسطه‌اي)، مواد اولیه و خام کاهش می‌یابد.

اکسپورتنا: کمیسیون اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته، براي حفظ ثبات اقتصادي، تجارت دو جانبه کالا، آزادي حرکت نیروي کار در حوزه اوراسیا در شرایط شیوع بیماري کووید_19 تدوین می‌کنند.

آندري اسلپنوف، وزیر تجارت اوراسیا در خصوص بسته تدوین شده براي مقابله با آثار تجاري شیوع بیماري کووید 19 در حوزه اوراسیا گفت: با توجه به افت بازارهاي داخلی و جهانی، نیازمند به بازنگري استراتژي‌ها و سیاست‌هاي خود هستیم. در همین رابطه کمیسیون اقتصادي اوراسیا تصمیم دارد اقدامات مناسبی را براي پاسخگویی سریع به فضاي جدید اقتصادي اتخاذ و سیستم موثري براي برقراري ثبات ایجاد کند.

وی افزود: مجموعه اقدامات داراي اولویت شامل کنترل دقیق سیاست‌هاي گمرکی و تعرفه‌اي براي گروه‌هاي کالایی منتخب، کنترل و هماهنگی اقدامات با هدف جلوگیري از فروپاشی بازارهاي داخلی، اقدامات با هدف تثبیت اوضاع بازارهاي مالی است.

اسپلنوف اظهار داشت: جبران خسارت به زنجیره‌هاي تولید در بازارهاي داخلی و همچنین شرکت‌هاي صادرات‌محور به عنوان اقدامات کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است. در همین راستا، تصمیم گرفته شده که تعرفه واردات براي تعدادي از کالاها مانند اجزا و قطعات (کالاهاي واسطه‌اي)، مواد اولیه و خام کاهش یابد. این اقدام می‌تواند به جبران خسارت‌هاي جاري و آینده شرکت‌هاي تولیدي در جهت حفظ عملکرد خود کمک کند.

وی بیان کرد: وضعیت فعلی بازار باعث ایجاد انگیزه بیشتر در دیجیتالی شدن تجارت می‌شود. تجارت الکترونیکی نه تنها در بعد تجارت کالا بلکه در فرایندهاي تجاري از جمله ترانزیت و تعاملات بخش‌هاي خصوصی با یکدیگر (B2B) هم امکان توسعه پیدا کرده است.

هدف این شورا کمک به کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا براي مقابله با گسترش کرونا ویروس و ارائه پیشنهاد براي اتخاذ اقدامات هماهنگ براي اطمینان از حفاظت سلامت عمومی، با در نظر گرفتن نیاز به پایداري اقتصادي، تجارت دو جانبه کالا و آزادي جابجایی نیروي کار در کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا است.

گفتنی است، اقدامات تجاري کشورهاي جهان در راستاي مقابله با بیماري کووید – 19 ، بعضاً به صورت اعلام نشده و موقت در حال اجرا هستند. در همین راستا، سازمان جهانی تجارت از کشورهاي عضو درخواست کرده که مجموعه اقدامات خود را که به دلیل شرایط ویژه شیوع بیماري کرونا اتخاذ کرده‌اند به آن سازمان به صورت رسمی منعکس کنند تا امکان شفاف‌سازي و اطلاع‌رسانی فراهم شود./دفتر همکاری ایران و اوراسیای سازمان توسعه تجارت ایران

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی