رد کردن لینک ها

ضمانت اجرای حقوقی عدم واخواست چک نسبت ب صادرکننده چیست؟

استعلام: در پرونده ای شخصی ب استناد یک فقره چک و بدون آن که از طرف بانک واخواست شده باشد دعوایی ب خواسته مطالبه وجه آن چک مطرح می نماید؛ اما در جلسه دادرسی نامبرده و خوانده حاضر نمی شوند. با توجه ب عدم واخواست چک آیا امکان صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان وجود دارد؟ ب عبارت دیگر ضمانت اجرای حقوقی عدم واخواست چک نسبت ب صادرکننده چیست؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره 9016/182/38001مورخ 1398/08/38 به شماره ثبت وارده 1484مورخ 1398/09/17 نظریه مشورتی این اداره کل ب شرح زیر اعلام می گردد:
اولا،در خصوص چکی که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت وجه نگردیده و وجه آن در دادگاه مطالبه شده است.
سند مزبور ب عنوان سند عادی (غیرتجاری)معتبر بوده و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه می باشد و موضوع از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نمی باشد.
ثانیا،در فرض سوال که خواهان یا وکیل وی در جلسه دادرسی حضور نیافته اند،دادگاه می تواند به رسیدگی خود ادامه داده و برابر مقررات مربوط اتخاذ تصمیم نماید.
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی