رد کردن لینک ها

قرار تامین خواسته کیفری

برای جلوگیری از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان‌دیده از جرم برای شاکی این امکان داده شده که از مرجع تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید

مرجع تحقیق در صورت تقاضای شاکی و مبتنی بودن آن بر دلایل قابل قبول حاکی از ارتکاب عمل توسط متهم، ورود ضرر شاکی، انتساب ضرر به عمل متهم مکلف به صدور قرار تامین خواسته است

در موردی که جرم مستوجب دیه یا ارش باشد مرجع قضایی به تقاضای شاکی اقدام به صدور این قرار می کند

❌صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری منوط به تودیع خسارت احتمالی به شرح ق. ا. د. م نمی باشد

اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد و شاکی درخواست صدور قرار تامین نمود و دادگاه این قرار را صادر نمایند قابل اعتراض نبوده و قطعی است

اگر دادیار این قرار را صادر نماید باید به تایید دادستان برسد و نظر او متبع است این قرار ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی و انقلاب است

اگر بازپرس این قرار را صادر نماید باید به تایید دادستان برسد و در صورت اختلاف مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی و انقلاب است این قرار ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی یا انقلاب است

اعتراض به قرار ها باعث توقف جریان تحقیق و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی