رد کردن لینک ها

ماده ۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم

ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین كلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی كه می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق كلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برأی پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.
هدف از اجرأی روش
صدور مجوز جهت تنظیم سند رسمی اعم از نقل و انتقال یا تقسیم نامه به ماترك متوفی بین وراث یا هرنوع معامله وراث با اشخاص دیگر
خدمت گیرندگان
كلیه افرادی كه نسبت به تنظیم اظهارنامه ارث اقدام می‌نمایند.

مدارك مورد نیاز:

۱-     تكمیل اظهارنامه مالیات بر ارث در اجرأی ماده ۲۶ ق.م.م كه وراث مكلفند تا ۶ ماه از تاریخ فوت نسبت به تكمیل و تسلیم اقدام نمایند.
۲-     تقاضای كتبی جهت اخذ فرم ۱۸
۳-     كپی سند مالكیت زمین
۴-     كپی سند مالكیت خانه
۵-     كپی سند مالكیت اتومبیل ( خودرو )
۶-     كپی سند مالكیت تلفن ثابت و همراه
۷-     كپی برگ فوت
۸-     كپی وصیت نامه
۹-     كپی شناسنامه كلیه وراث
۱۰- كپی كارت ملی كلیه وراث (پشت و رو )
۱۱-  كپی سند ازدواج
–   لازم به یادآوری است به همراه داشتن اصل كلیه اسناد فوق جهت تطبیق با تصاویر آن‌ها  الزامی است.

 شرح مراحل انجام كار:

۱-     تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث
۲-     صدور دستور توسط رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر توسط دبیرخانه
۳-     صدور فرم ۱۸
۴-     ارسال اظهارنامه به دفتر مركزی ارث ، واقع در تهران ؛ توسط اداره امورمالیاتی
۵-     تسلیم حصر وراثت و تقاضای صدور فرم ۱۹ توسط وراث
۶-     صدور دستور توسط رئیس گروه  مالیاتی و ثبت در دفتر دبیرخانه
۷-     تنظیم گزارش ارزیابی ماترك متوفی توسط كارشناس ارشد مالیاتی
۸-     تائید گزارش ارزیابی كارشناس ارشد مالیاتی توسط رئیس گروه  مالیاتی
۹-     وصول مالیات (در صورتیكه وراث مشمول مالیات بر ارث باشند)
۱۰-  صدور گواهی فرم ۱۹ و تحویل آن به مودی

قوانین و مقررات مربوطه

ماده ۱۷- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
۱- در صورتی كه متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریك از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران به دولت محلی كه مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده ۲۰ این قانون.
۲- در صورتی كه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یك از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی كه در ایران موجود است به نرخ مذكور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ایران وجود دارد پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.
۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی كه در ایران موجود است كلا“ مشمول مالیات به نرخ مذكور در ماده ۲۰ این قانون برأی وراث طبقه دوم.
ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:
۱- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد و اولاد اولاد
۲- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آن‌ها
۳- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو ، عمه ، دائی ، خاله و اولاد آن‌ها
ماده ۱۹- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از كلیه ماترك متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از كسر هزینه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره : بدهی كه متوفی به وراث خود دارد در صورتی كه مستند به مدارك قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیأت  حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود. در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیأت  مذكور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر دیون منوط به آن است كه متوفی تا تاریخ فوت خود دارأی وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده است.

ماده ۲۰: نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح ذیل است…

از سهم الارث هریك از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( ۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به عنوان معافیت كسر و مازاد به نرخ های مذكور مشمول مالیات می باشد.معافیت مذكور برأی هریك از وراث طبقه اول كه كمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد.

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی