رد کردن لینک ها

مجازات تصرف در اراضی ملی شده

مجازات تصرف در اراضی ملی شده

با تصویب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، عرصه و اعیان اراضی جنگلی و مراتع، جزء اموال عمومی قرار گرفته و مالکیت این اموال به عموم افراد جامعه تعلق دارد، لذا مصلحت جامعه بر مبارزه جدی قوه قضائیه با تضییع کنندگان حقوق مردم می‌باشد؛ وفق ماده ۲ قانون حفظ و صیانت از جنگل ها و مراتع و آبهیزداری کشور، نهاد متولی در مواجه با تصرفات اراضی ملی از سوی اشخاص، مبادرت به شکایت رفع تصرف عدوانی نماید، مع الوصف پس از تشخیص ملی شدن زمین، و اعلام آن به متصرف و قطعیت آن، چه پس از اعتراض متصرف و یا عدم اعتراض پس از آگاهی از آن، چنانچه متصرف به تصرفات اراضی ملی شده مبادرت ورود، میبایست نسبت به رفع تصرف آن اقدام نماید در غیر اینصورت بعنوان متصرف عدوانی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
به موجب تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، وزارت کشور و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع از تصرفات اشخاص، نسبت به رفع تجاوز پس از قطعیت تشخیص اقدام نماید.
به موجب نظریه اداره حقوقی به شماره ۷۸/۱۲/۲۳-۷/۹۷۶۹۸ و رای وحدت رویه شماره ۳۵ -۱۳۵۳/۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، متصرف را پس از قطعیت نظریه تشخیص ملی بودن زمین مورد تصرف، مشمول عنوان جزایی تصرف عدوانی دانسته است
لذا این نظر با اصول حقوقی و قوانین و مقررات انطباق داشته و محاکم کشور با تبعیت از رویه موجود و اجرای کامل ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها متصرفین را به کیفر مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند کرد.

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی