رد کردن لینک ها

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی

مورخ : 1398/11/26 به شماره: 7/98/1099شماره پرونده : ح 9901-1/67-89

سوال

احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم الاجرا می‌باشد لذا دستور فرمائید اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها قبل از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و یا هم زمان با آنان در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتباری مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می‌نماید در شمول عقود معین در قانون عملیات بدون ربا قرارداد؟
آیا می‌توان دستور اجرا را صرفا نسبت به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری و بدون مستند قراردادن عقود معین بانکی صادر نمود یا منشاء دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد.
پاسخ :

اولاً، متعاقب تصویب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 15 اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365، قانون‌گذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب 1386، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛
لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم‌الاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مورد #تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف اعتباری مشتری، میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و لازم‌الاجرا بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

اهم نکات قابل ملاحظه نظریه مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹

۱- قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم الاجرا نیست.

۲- از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط “عدم اختلاف طرفین در مندرجات”در حکم سند رسمی لازم الاجرا است و بانک بدون مراجعه به مراجع قضایی می تواند نسبت به صدور اجراییه و وصول مطالبات خود اقدام کند.

۳- از سال ۸۶ به بعد ولو در صورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم الاجرا است.

۴- از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.

۵- درخصوص قراردادهای سقف اعتباری تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا و لازم‌الاجرا بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

#رحا_رسانه_حقوقی_ایران
#نظریه_مشورتی_اداره_حقوقی
#حقوق‌بانکی

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
گروه حقوقی و بازگانی کیانی